อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

อัพเดท Work and Holiday Visa Australia 2011

โครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2554

               สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเปิดรับสมัครบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอ ตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง (Visas) เข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย จำนวน 500 คน ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2554 สำหรับวันที่เปิดรับสมัคร รายละเอียดวิธีการรับสมัคร จะแจ้งให้ทราบ ในภายหลังช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2554

3 comments

  1. Nitcharee Romyensiriwara

    I really interested in this program.

  2. please advise ka.