อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเพิ่มเติมโครงการ Work and Holiday Visas

ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เปิดรับสมัครและตรวจเอกสารผู้สมัครขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2558 นั้น ปรากฏมีผู้ไม่มายื่นเอกสารและขาดคุณสมบัติจ านวน 55 คน กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงจะทำการเรียกผู้ที่มีรายชื่อสำรองเพิ่มเติมจำนวน 55 คน และกำหนดให้ผู้มีรายชื่อมายื่นเอกสาร ในวันที่ 23 กรกฎาคม  2558 เวลา 09.30 – 12.00 น ณ กลุ่มส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ชั้น 2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศรายชื่อ

 

Comments are closed.