อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

ความเป็นมา WAH / WHS

รัฐบาลไทย รัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลนิวซีเเลนด์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมและภาษาในต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ระดับเยาวชน จึงริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – ออสเตรเลีย ( Work and Holiday Visa Australia ) เเละ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – นิวซีเเลนด์ ( Working Holiday Visa New Zealand ) โดยการให้วีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับวีซ่านี้ จะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเเลำทำงานได้ที่ออสเตรเลียเเละนิวซีเเลนด์ ระยะเวลาจำนวน 12 เดือน ( สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ หากมีการไปทำงานสวน หรืองานฟาร์ม จะสามารถต่อวีซ่าได้อีก 3 เดือน )
โครงการ Work and Holiday Visa Australia เเละ Working Holiday Visa New Zealand เริ่มเปิดรับเยาวชนเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2548 จวบจนปัจจุบันจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คนต่อปีสำหรับออสเตรเลีย เเละ 100 คนต่อปีสำหรับประเทศนิวซีเเลนด์
เงื่อนไขของการทำงาน เยาวชนไทยที่ได้รับวีซ่าจะต้องสมัครงานด้วยตนเอง โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องทำงานกับนายจ้างในออสเตรเลียได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน เเละนายจ้างในนิวซีเเลนด์ได้คราวละไม่เกิน 3 เดือน หลังจากนั้น ต้องเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ งานที่ทำต้องไม่ผิดกฎหมาย

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ณ วันสมัคร

2. อายุระหว่าง 18-30 ปี ณ วันสมัคร

3. ไม่มีผู้ติดตาม (ต้องเดินทางคนเดียว)

4. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว)

5. มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (General หรือ Academic) ระดับ 4.5 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 1 ปี สำหรับประเทศออสเตรเลีย / 2 ปี สำหรับประเทศนิวซีเเลนด์

 

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 

โครงการ Work and Holiday Visa (WHV) ไทย – ออสเตรเลีย   WAH AUS
Click รายละเอียดประเทศนิวซีเเลนด์

 

โครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์   WHS NZ 
Click รายละเอียดประเทศนิวซีเเลนด์

faq2
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 25ุ61

1. โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เป็นการให้ทุนไปท่องเที่ยวและทำงานหรือไม่
ตอบ โครงการนี้ ไม่ใช่โครงการที่มีลักษณะให้ทุนหรือจัดกิจกรรมในต่างประเทศแต่อย่างใดผู้สนใจที่จะเดินทางไปทำงาน ท่องเที่ยว เรียนภาษาระยะสั้น ในประเทศออสเตรเลียหรือ นิวซีแลนด์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอหนังสือรับรองจาก ดย. ไปประกอบเอกสารอื่นๆ ในการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้อง ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดย. มีหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้เท่านั้น

2. ผู้ที่จะขอหนังสือรับรองจาก ดย. มีคุณสมบัติอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้จาก website http://dcy.go.th เเละ www.allaboutwah.com

3. ผู้ที่มีอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
ตอบ สมัครได้ เกณฑ์อายุมีดังต่อไปนี้
ผู้ที่มีอายุ 18 -30 ปี คือ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่สมัครขอหนังสือรับรองกับ ดย. ) จนถึง ผู้ที่มีอายุ
30 ปี (อายุยังไม่ถึง31ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)
ตัวอย่าง นายเอ เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 2526 ยื่นเอกสารขอวีซ่ากับสถานทูตฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม
2557 ขณะนั้น นายเอมีอายุ 30 ปี 11 เดือน ยังไม่ถึง 31 ปีบริบูรณ์ นายเอ จึงสามารถยื่นเอกสารเพื่อ
ขอวีซ่าได้

4. ดย. เปิดรับสมัครเพื่อออกหนังสือรับรองประกอบการขอวีซ่าให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกี่คน
ตอบ ตามข้อตกลงการให้โควตาออกวีซ่าให้แก่เยาวชนไทย สถานทูตฯ นิวซีแลนด์ ออกวีซ่าปีละ 100 คน
และสถานทูตฯ ออสเตรเลีย ออกวีซ่าปีละ 500 คน แต่เนื่องจากทุกปีมีผู้ได้รับหนังสือรับรองจาก
ดย. แล้ว แต่ไม่ไปยื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนหนึ่ง ทำให้การออกวีซ่าไม่ครบตามโควตาจริง ซึ่งทำให้ต้อง
มีการออกหนังสือรับรองใหม่ ด้วยเหตุนี้ ดย. จึงจะออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเกินกว่าโควตาจริง ทั้งนี้ในแต่ละปีจะประกาศให้ทราบถึงจำนวนการออกหนังสือรับรองอีกครั้งหนึ่ง

5. สามารถสมัครทั้ง 2 โครงการได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากทั้ง 2 โครงการทันที
ดังนั้นจึงเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

6. การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เพื่อขอรับหนังสือรับรองจาก ดย. จะเปิดเมื่อไหร่ และมีค่าใช้จ่าย
หรือไม่
ตอบ การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ของ ดย. จะเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี
จะประกาศวันที่เปิดรับสมัครให้ทราบทางเว็บไซต์ http://dcy.go.th
การสมัครขอหนังสือรับรองระบบออนไลน์นั้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 กำหนดการรับสมัครปี 2561

สรุปได้ดังนี้
– รับสมัครแบบออนไลน์ทางเว็บไชต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://www.dcy.go.th/ วันนี้ต้องมีผลสอบ IELTS เเล้ว เงินในบัญชียังไม่ต้องมี อยู่ที่ไหนก็กดโควต้าได้

WHS NZ                         25  พ ค 2561
WAH AUS                       1 มิ.ย.2561

เริ่มกดโควต้า เวลา 09.00 น.  ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด  ก่อนช่วงเวลาการรับสมัคร ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

-ยื่นเอกสาร วันนี้ต้องมาตรวจเอกสารด้วยตนเอง ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เเละไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันยื่นเอกสาร

WHS NZ               16       มิ.ย.25ุ61
WAH AUS            16-17  มิ.ย.2561

-การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ (ใช้สำหรับเอาไปยื่นกับสถานทูตออสเตรเลีย เเละนิวซีเเลนด์ ) วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป (จนถึง 31 ธันวาคม 2561) ไม่ได้มารับเองก็ให้คนอื่นมารับเเทนได้ครับโดยมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน

7. หากไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์เพื่อขอรับหนังสือรับรองจาก ดย. ได้ในรอบแรก
หรือถูกตัดสิทธิ์ภายหลังการยื่นเอกสารเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรง/เอกสารไม่ครบ ดย. จะมีเปิดรับสมัคร
รอบ 2 อีกหรือไม่
ตอบ หากมีผู้สมัครในรอบแรก  เต็มจำนวนที่ ดย. ตั้งไว้ในข้อ 4. ดย. จะไม่เปิดรับสมัคร
รอบ2 ยกเว้นในกรณีได้รับการประสานจากสถานทูตฯ ให้ออกหนังสือรับรองเพิ่มเติม
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงสามารถติดตามข่าวการประกาศรับสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์ หรือ รอสมัคร
ใหม่ในปีถัดไป

8. หากสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องมายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ที่ไหน เมื่อไหร่
ตอบ  ดย. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารที่ยื่น Online ในเบื้องต้นพร้อมวันเวลาในการยื่น
เอกสาร โดยทั่วไปจะมีให้เลือก 2 วัน คือเสาร์และอาทิตย์  ผู้ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์จะสามารถเลือกวันสัมภาษณ์ได้ผ่านระบบ และต้องมายื่น
เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาตามวันที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

9. การยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ต้องตอบคำถามเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ
ตอบ การยื่นเอกสารต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองตามกำหนดการที่เลือกตอนสมัคร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจ
สัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการด้วย(ภาษาไทย)
หากเตรียมมาเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องทำการแปลเป็นภาษาไทย
ไม่มีการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

10. บัญชีธนาคารที่ใช้เป็นหลักฐานทางการเงิน ต้องเป็นชื่ออผู้สมัครเท่านั้น ไม่สามารถใช้ของผู้ปกครองหรือญาติ พี่น้องได้

– เป็นบัญชีร่วมได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้
– ต้องเป็นบัญชีที่เปิดใช้มามากกว่า 6 เดือนหรือไม่
ตอบ สำหรับ ดย. ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเปิดบัญชี ส่วนเอกสารที่ยื่นกับทางสถานทูตต้องขึ้นกับ
ข้อกำหนดของสถานทูตแต่ละแห่ง สำหรับประเทศออสเตรเลีย เอกสารหลักฐานทางการเงินแสดงย้อนหลัง 6 เดือน
และต้องมียอดเงินในบัญชีครบตามกำหนด คือ WAH AUS  5000 AUD / WHS NZ 7000 NZD

11. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
– ใช้ผล TOEIC / CU -TEP / TU-GET ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้

-IELTS เลือกสอบเเบบไหน เเละสอบได้ที่ไหนบ้าง

ตอบ IELTS มีสองเเบบคือเเบบ GENERAL /ACADEMIC ผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ทั้งสองแบบ ไม่จำกัด เเละไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า  เเละสามารถสอบได้ทั้งของ IDP หรือ ฺBRITISH COUNCIL เเละสอบได้ทั้วโลกที่เป็นศูนย์สอบทางการของ  IDP หรือ ฺBRITISH COUNCIL

– หากสอบ IELTS ก่อนวันที่เปิดรับสมัครระบบออนไลน์ แต่ผลคะแนน IELTS ออกหลังจากวันที่
เปิดรับสมัครระบบออนไลน์ จะใช้ผลสอบนี้ยื่นได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ ผลคะแนนต้องออกก่อนวันที่เปิดรับสมัครระบบออนไลน์ เนื่องจากต้องใส่ผลคะแนนลงในระบบออนไลน์ด้วย ซึ่งต้องกรอกให้ตรงกับผลที่ได้รับ  โดยวันตรวจเอกสาร จนท จะตรวจสอบว่าอีกครั้งว่ามีการสอบตามวันที่กำหนดไว้

 

WHS NZ   สอบ IELTS วันสุดท้าย   แบบ Academic คือ 5 พฤษภาคม 2561  (ผลออก 18 พฤษภาคม 2561 )  แบบ General Training จะเป็น 21 เมษายน    (ผลออก 4 พฤษภาคม 2561)  สมัครทันระบบออนไลน์ ดย วันที่    25 พฤษภาคม 2561

WAH AUS   สอบ IELTS วันสุดท้าย   สอบได้ทั้ง Academic และ General Training    สอบวันที่  12  พฤษภาคม 2561   โดยผลออก 25  พฤษภาคม 2561  )

 

-ใช้คะเเนน IELTS สำหรับการสมัครการสมัครเท่าไหร่บ้าง

WAH AUS -ผลสอบไม่เกิน 1 ปี ต้องได้ Overall 4.5 ขึ้นไป เเละเเต่ละพาร์ท ฟัง พูด อ่าน เขียน ต้องได้ขั้นต่ำ 4.5 ขั้นไปทุกพาร์ท

WHS NZ -ผลสอบไม่เกิน 2 ปี  ดูเฉพาะว่าต้องได้ Overall 4.5 ขึ้นไป ไม่มาดูเเต่ละพาร์ทว่าได้เท่าไหร่

 

12. การออกหนังสือรับรอง ใช้ระยะเวลากี่วัน
ตอบ การออกหนังสือรับรองจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์  หลังจากที่มีการตรวจเอกสาร โดยจะได้รับหนังสือรับรองในช่วงต้นเดือนกรกฏาคม

13. หากไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตนเอง ต้องทำอย่างไร ส่งทางไปรษณีย์ได้หรือไม่
ตอบ – การรับหนังสือรับรองนั้นต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
– ในกรณีผู้มารับแทนให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน (รับรองสำเนา) มาด้วย
– ดย. ไม่มีบริการส่งหนังสือรับรองให้ทางไปรษณีย์

14. ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจาก ดย. จะได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนหรือไม่
ตอบ การได้รับหนังสือรับรองจาก ดย. ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครฯจะได้รับวีซ่าเนื่องจากผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตฯ เท่านั้น

15. หากได้รับวีซ่าแล้ว ต้องเดินทางทันทีหรือไม่
ตอบ ไม่จำเป็นต้องเดินทางทันที สามารถเดินทางได้เมื่อไหร่ก็ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับวีซ่า
ส่วนการนับอายุของวีซ่า นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ เช่น ได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตฯ ออสเตรเลีย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สามารถเดินทาง
ไปเมื่อไหร่ก็ได้ จนถึง 30 กันยายน 2562  และหากเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียวันที่ 30 กันยายน 25ุ62 จะ สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้จนถึง 29 กันยายน 2563 ทั้งนี้วีซ่าเป็นประเภท
Multiple entry สามารถเดินทางเข้าออกได้หลายครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เดินทางเข้าครั้งแรก

16. การสมัครเข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ตอบ สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการขอวีซ่า คร่าวๆ มีดังนี้

Work and Holiday Visa ออสเตรเลีย   <Update 2018>

-ค่าวีซ่า Work and Holiday Visa Subclass 462    11,950 บาท

-ค่าบริการบริษัทรับยื่นวีซ่า VFS 891 บาท

-ค่าตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพ 3,100 บาท

-ค่าประกันสุขภาพสำหรับ 6 เดือน 3,549 บาท

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 18,564 บาท
***หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายโครงการไม่รวม ตั๋วเครื่องบินที่สามารถซื้อไปเที่ยวเดียวได้ราคาประมาณ 7,000 บาท (แอร์เอเชียช่วงโปรโมชั่น) ไปจนถึง 22,200 บาท

Working Holiday Visa นิวซีเเลนด์

-ค่าวีซ่า   208  NZD  ( ค่าวีซ่าตัดผ่านบัตรเครดิต ) ประมาณ 5,244 บาท
-ค่า X-Ray ใช้ฟอร์ม INZ 1096 ที่ IOM 1,090 บาท
-ค่าประกันสุขภาพสำหรับ 6 เดือน 3,549 บาท
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 9,883  บาท
***หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายโครงการไม่รวม ตั๋วเครื่องบินที่สามารถซื้อไปเที่ยวเดียวได้ราคาประมาณ 15,000 บาท (สายการบิน Jet Star เส้นทาง กทม-โอ๊คเเลนด์) ไปจนถึง 25,000 บาท

ที่มา
กลุ่มประสานงานต่างประเทศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  เเละ www.allaboutwah.com
ข้อมูลถูกต้องเดือน 13 กุมภาพันธ์   2561

3 comments

  1. Rattanan Polrath

    i like this program ,please update
    Thanks you ^^

  2. สนใจเป็น Tourist guide จำเป็นต้องมี Licence ในการนำเที่ยวหรือไม่

Leave a Reply