อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

ความเป็นมา WAH / WHS

รัฐบาลไทย รัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลนิวซีเเลนด์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมและภาษาในต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ระดับเยาวชน จึงริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – ออสเตรเลีย ( Work and Holiday Visa Australia ) เเละ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – นิวซีเเลนด์ ( Working Holiday Visa New Zealand ) โดยการให้วีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับวีซ่านี้ จะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเเลำทำงานได้ที่ออสเตรเลียเเละนิวซีเเลนด์ ระยะเวลาจำนวน 12 เดือน ( สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ หากมีการไปทำงานสวน หรืองานฟาร์ม จะสามารถต่อวีซ่าได้อีก 3 เดือน )
โครงการ Work and Holiday Visa Australia เเละ Working Holiday Visa New Zealand เริ่มเปิดรับเยาวชนเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2548 จวบจนปัจจุบันจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คนต่อปีสำหรับออสเตรเลีย เเละ 100 คนต่อปีสำหรับประเทศนิวซีเเลนด์
เงื่อนไขของการทำงาน เยาวชนไทยที่ได้รับวีซ่าจะต้องสมัครงานด้วยตนเอง โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องทำงานกับนายจ้างในออสเตรเลียได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน เเละนายจ้างในนิวซีเเลนด์ได้คราวละไม่เกิน 3 เดือน หลังจากนั้น ต้องเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ งานที่ทำต้องไม่ผิดกฎหมาย

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ณ วันสมัคร

2. อายุระหว่าง 18-30 ปี ณ วันสมัคร

3. ไม่มีผู้ติดตาม (ต้องเดินทางคนเดียว)

4. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว)

5. มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (General หรือ Academic) ระดับ 4.5 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 2 ปี

faq2
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2559

1. โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เป็นการให้ทุนไปท่องเที่ยวและทำงานหรือไม่
ตอบ โครงการนี้ ไม่ใช่โครงการที่มีลักษณะให้ทุนหรือจัดกิจกรรมในต่างประเทศแต่อย่างใดผู้สนใจที่จะเดินทางไปทำงาน ท่องเที่ยว เรียนภาษาระยะสั้น ในประเทศออสเตรเลียหรือ นิวซีแลนด์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอหนังสือรับรองจาก ดย. ไปประกอบเอกสารอื่นๆ ในการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้อง ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดย. มีหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้เท่านั้น

2. ผู้ที่จะขอหนังสือรับรองจาก ดย. มีคุณสมบัติอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้จาก website http://dcy.go.th เเละ www.allaboutwah.com

3. ผู้ที่มีอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
ตอบ สมัครได้ เกณฑ์อายุมีดังต่อไปนี้
ผู้ที่มีอายุ 18 -30 ปี คือ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่สมัครขอหนังสือรับรองกับ ดย. ) จนถึง ผู้ที่มีอายุ
30 ปี (อายุยังไม่ถึง31ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)
ตัวอย่าง นายเอ เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 2526 ยื่นเอกสารขอวีซ่ากับสถานทูตฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม
2557 ขณะนั้น นายเอมีอายุ 30 ปี 11 เดือน ยังไม่ถึง 31 ปีบริบูรณ์ นายเอ จึงสามารถยื่นเอกสารเพื่อ
ขอวีซ่าได้

4. ดย. เปิดรับสมัครเพื่อออกหนังสือรับรองประกอบการขอวีซ่าให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกี่คน
ตอบ ตามข้อตกลงการให้โควตาออกวีซ่าให้แก่เยาวชนไทย สถานทูตฯ นิวซีแลนด์ ออกวีซ่าปีละ 100 คน
และสถานทูตฯ ออสเตรเลีย ออกวีซ่าปีละ 500 คน แต่เนื่องจากทุกปีมีผู้ได้รับหนังสือรับรองจาก
ดย. แล้ว แต่ไม่ไปยื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนหนึ่ง ทำให้การออกวีซ่าไม่ครบตามโควตาจริง ซึ่งทำให้ต้อง
มีการออกหนังสือรับรองใหม่ ด้วยเหตุนี้ ดย. จึงจะออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเกินกว่าโควตาจริง
ประมาณ 20 – 50 คน  (เช่น ปี 2558  ดย. ออกใบรับรอง WAH ุ600 คน และ WHS 150 คน) ทั้งนี้ในแต่ละปีจะประกาศให้ทราบถึงจำนวนการออกหนังสือรับรองอีกครั้งหนึ่ง

5. สามารถสมัครทั้ง 2 โครงการได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากทั้ง 2 โครงการทันที
ดังนั้นจึงเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

6. การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เพื่อขอรับหนังสือรับรองจาก ดย. จะเปิดเมื่อไหร่ และมีค่าใช้จ่าย
หรือไม่
ตอบ การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ของ ดย. จะเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี
จะประกาศวันที่เปิดรับสมัครให้ทราบทางเว็บไซต์ http://dcy.go.th
การสมัครขอหนังสือรับรองนั้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 กำหนดการรับสมัครปี 2559

opp ud

สรุปได้ดังนี้
– รับสมัครแบบออนไลน์ทางเว็บไชต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://www.dcy.go.th/ วันนี้ต้องมีผลสอบ IELTS เเล้ว เงินในบัญชียังไม่ต้องมี อยู่ที่ไหนก็กดโควต้าได้

WHS NZ                          1 มิ.ย.2559
WAH AUS                       3 มิ.ย.2559

เริ่มกดโควต้า เวลา 09.00 น.  ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด  ก่อนช่วงเวลาการรับสมัคร ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

-ยื่นเอกสาร วันนี้ต้องมาตรวจเอกสารด้วยตนเอง ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เเละไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันยื่นเอกสาร

WHS NZ               18       มิ.ย.2559
WAH AUS            18-19  มิ.ย.2559

-การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ (ใช้สำหรับเอาไปยื่นกับสถานทูตออสเตรเลีย เเละนิวซีเเลนด์ ) วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป (จนถึง 30 ธันวาคม 2559) ไม่ได้มารับเองก็ให้คนอื่นมารับเเทนได้ครับโดยมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน

7. หากไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์เพื่อขอรับหนังสือรับรองจาก ดย. ได้ในรอบแรก
หรือถูกตัดสิทธิ์ภายหลังการยื่นเอกสารเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรง/เอกสารไม่ครบ ดย. จะมีเปิดรับสมัคร
รอบ 2 อีกหรือไม่
ตอบ หากมีผู้สมัครในรอบแรก  เต็มจำนวนที่ ดย. ตั้งไว้ในข้อ 4. ดย. จะไม่เปิดรับสมัคร
รอบ2 ยกเว้นในกรณีได้รับการประสานจากสถานทูตฯ ให้ออกหนังสือรับรองเพิ่มเติม
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงสามารถติดตามข่าวการประกาศรับสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์ หรือ รอสมัคร
ใหม่ในปีถัดไป

8. หากสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องมายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ที่ไหน เมื่อไหร่
ตอบ  ดย. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารที่ยื่น Online ในเบื้องต้นพร้อมวันเวลาในการยื่น
เอกสาร โดยทั่วไปจะมีให้เลือก 2 วัน คือเสาร์และอาทิตย์  ผู้ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์จะสามารถเลือกวันสัมภาษณ์ได้ผ่านระบบ และต้องมายื่น
เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาตามวันที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

9. การยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ต้องตอบคำถามเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ
ตอบ การยื่นเอกสารต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองตามกำหนดการที่เลือกตอนสมัคร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจ
สัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการด้วย(ภาษาไทย)
หากเตรียมมาเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องทำการแปลเป็นภาษาไทย
ไม่มีการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

10. บัญชีธนาคารที่ใช้เป็นหลักฐานทางการเงิน ต้องเป็นชื่ออผู้สมัครเท่านั้น ไม่สามารถใช้ของผู้ปกครองหรือญาติ พี่น้องได้

– เป็นบัญชีร่วมได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้
– ต้องเป็นบัญชีที่เปิดใช้มามากกว่า 6 เดือนหรือไม่
ตอบ สำหรับ ดย. ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเปิดบัญชี ส่วนเอกสารที่ยื่นกับทางสถานทูตต้องขึ้นกับ
ข้อกำหนดของสถานทูตแต่ละแห่ง สำหรับประเทศออสเตรเลีย เอกสารหลักฐานทางการเงินแสดงย้อนหลัง 6 เดือน
และต้องมียอดเงินในบัญชีครบตามกำหนด คือ WAH AUS  5000 AUD / WHS NZ 7000 NZD

11. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
– ใช้ผล TOEIC / CU -TEP / TU-GET ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้

-IELTS เลือกสอบเเบบไหน เเละสอบได้ที่ไหนบ้าง

ตอบ IELTS มีสองเเบบคือเเบบ GENERAL /ACADEMIC ผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ทั้งสองแบบ ไม่จำกัด เเละไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า  เเละสามารถสอบได้ทั้งของ IDP หรือ ฺBRITISH COUNCIL เเละสอบได้ทั้วโลกที่เป็นศูนย์สอบทางการของ  IDP หรือ ฺBRITISH COUNCIL

– หากสอบ IELTS ก่อนวันที่เปิดรับสมัครระบบออนไลน์ แต่ผลคะแนน IELTS ออกหลังจากวันที่
เปิดรับสมัครระบบออนไลน์ จะใช้ผลสอบนี้ยื่นได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ ผลคะแนนต้องออกก่อนวันที่เปิดรับสมัครระบบออนไลน์ เนื่องจากต้องใส่ผลคะแนนลงในระบบออนไลน์ด้วย ซึ่งต้องกรอกให้ตรงกับผลที่ได้รับ

รอบสอบช้าสุดสำหรับ IELTS ปี 2559 เพื่อเอามาใช้สำหรับยื่นคะเเนนคือ

สอบแบบ GENERAL      วันที่  30 เมษายน 2559     ผลสอบออก 13  พฤษภาคม 2559

สอบเเบบ ACADEMIC    วันที่  7 พฤษภาคม 2559   ผลสอบออก 20  พฤษภาคม 2559

-ใช้คะเเนน IELTS สำหรับการสมัครการสมัครเท่าไหร่บ้าง ?

WAH AUS -ผลสอบไม่เกิน 1 ปี ต้องได้ Overall 4.5 ขึ้นไป เเละเเต่ละพาร์ท ฟัง พูด อ่าน เขียน ต้องได้ขั้นต่ำ 4.5 ขั้นไปทุกพาร์ท

WHS NZ -ผลสอบไม่เกิน 2 ปี  ดูเฉพาะว่าต้องได้ Overall 4.5 ขึ้นไป ไม่มาดูเเต่ละพาร์ทว่าได้เท่าไหร่

12. การออกหนังสือรับรอง ใช้ระยะเวลากี่วัน
ตอบ การออกหนังสือรับรองจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์  หลังจากที่มีการตรวจเอกสาร โดยจะได้รับหนังสือรับรองในช่วงต้นเดือนกรกฏาคม

13. หากไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตนเอง ต้องทำอย่างไร ส่งทางไปรษณีย์ได้หรือไม่
ตอบ – การรับหนังสือรับรองนั้นต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
– ในกรณีผู้มารับแทนให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน (รับรองสำเนา) มาด้วย
– ดย. ไม่มีบริการส่งหนังสือรับรองให้ทางไปรษณีย์

14. ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจาก ดย. จะได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนหรือไม่
ตอบ การได้รับหนังสือรับรองจาก ดย. ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครฯจะได้รับวีซ่าเนื่องจากผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตฯ เท่านั้น

15. หากได้รับวีซ่าแล้ว ต้องเดินทางทันทีหรือไม่
ตอบ ไม่จำเป็นต้องเดินทางทันที สามารถเดินทางได้เมื่อไหร่ก็ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับวีซ่า
ส่วนการนับอายุของวีซ่า นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ เช่น ได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตฯ ออสเตรเลีย วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สามารถเดินทาง
ไปเมื่อไหร่ก็ได้ จนถึง 30 กันยายน 2560 และหากเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียวันที่ 30 กันยายน 25ุ60 จะ สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้จนถึง 29 กันยายน 2561 ทั้งนี้วีซ่าเป็นประเภท
Multiple entry สามารถเดินทางเข้าออกได้หลายครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เดินทางเข้าครั้งแรก

16. การสมัครเข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ตอบ สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการขอวีซ่า คร่าวๆ มีดังนี้

Work and Holiday Visa ออสเตรเลีย

-ค่าวีซ่า Work and Holiday Visa Subclass 462    11,900 บาท

-ค่าบริการบริษัทรับยื่นวีซ่า VFS 895 บาท

-ค่าตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพ 2,220 บาท

-ค่าประกันสุขภาพสำหรับ 6 เดือน 3,549 บาท

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 18,564 บาท
***หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายโครงการไม่รวม ตั๋วเครื่องบินที่สามารถซื้อไปเที่ยวเดียวได้ราคาประมาณ 7,000 บาท (แอร์เอเชียช่วงโปรโมชั่น) ไปจนถึง 22,200 บาท

Working Holiday Visa นิวซีเเลนด์

-ค่าวีซ่า   208  NZD  ( ค่าวีซ่าตัดผ่านบัตรเครดิต ) ประมาณ 5,244 บาท
-ค่า X-Ray ใช้ฟอร์ม INZ 1096 ที่ IOM 1,090 บาท
-ค่าประกันสุขภาพสำหรับ 6 เดือน 3,549 บาท
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 9,883  บาท
***หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายโครงการไม่รวม ตั๋วเครื่องบินที่สามารถซื้อไปเที่ยวเดียวได้ราคาประมาณ 15,000 บาท (สายการบิน Jet Star เส้นทาง กทม-โอ๊คเเลนด์) ไปจนถึง 25,000 บาท

ที่มา
กลุ่มประสานงานต่างประเทศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  เเละ www.allaboutwah.com
ข้อมูลถูกต้องเดือน 24 พฤษภาคม  2559

3 comments

  1. Rattanan Polrath

    i like this program ,please update
    Thanks you ^^

  2. สนใจเป็น Tourist guide จำเป็นต้องมี Licence ในการนำเที่ยวหรือไม่

Leave a Reply